WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Rekrutacja

Termin rekrutacji - główny

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Rok akademicki 2022/2023 – termin sierpień-wrzesień 2022

 

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 4-letnie kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (UML).

 

Kandydaci przystępujący do postępowania konkursowego winni wykazywać się m. in.:

 1. Uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich;
 2. Udokumentowanymi wynikami badań w formie publikacji lub głoszonymi na konferencjach, sympozjach;
 3. Czynną znajomością języka obcego na poziomie B2+:

- w przypadku kandydatów posiadających ocenę w suplemencie z języka obcego, innego niż język angielski, certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej B2+ tj.

1. IELTS zdany z minimalnie 6,5 pkt i wyżej

2. CAE (Advanced) z każdą oceną pozytywną

3. CPE (Proficiency) z każdą oceną pozytywną

4. TOEFL zdany 100-120 lub 9-12 (wersja papierowa i komputerowa)

5. TOLES Advanced z każdą oceną pozytywną

lub

- zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej B2+/.

 

Kandydatem na promotora może być samodzielny pracownik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który w latach 2017-2021 miał dorobek naukowy opublikowany w czasopismach posiadających wskaźnik IF i którego okres zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie nie kończy się przed upływem 4 lat od przyjęcia opieki naukowej nad doktorantem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Ponadto, może mieć pod opieką naukową co najwyżej 3 doktorantów studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej UML (łącznie). Ilość doktorantów może być zwiększona pod warunkiem uzyskania zgody Prorektora ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych. Uzyskanie zgody Prorektora winno nastąpić przed rozpoczęciem procesu rekrutacji a ewentualna zgoda jest dokumentem obowiązkowym składanym przez kandydata. Wzór podania oraz zgoda Prorektora ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych stanowi Załącznik Nr 5.

 

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i opiera się na ocenie punktowej. Na kształcenie w Szkole Doktorskiej UML przyjęte zostaną osoby, które w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskają odpowiednio wysoką punktację mieszczącą się w limitach miejsc. Przez odpowiednio wysoką punktację rozumie się uzyskanie łącznie co najmniej po 6 pkt z każdej oceny projektu badawczego oraz co najmniej 50% pkt za egzamin kwalifikacyjny.

 

 

Postępowanie konkursowe obejmuje:

 1. Złożenie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UML wymaganych dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 oraz dokumentów opcjonalnych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 (warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na rok akademicki 2022/2023);
 2. Ocenę projektu badawczego;
 3. Egzamin kwalifikacyjny, obejmujący sprawdzenie poziomu wiedzy w zakresie dyscypliny, w tym ocena umiejętności prowadzenia dyskusji i formułowania opinii dotyczących obszaru projektu badawczego;
 4. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie biegłości językowej B2+;
 5. Ocenę osiągnięć, zdolności i predyspozycji kandydata do pracy naukowej.
 6. Ustalenie i ogłoszenie listy osób przyjętych na I rok do Szkoły Doktorskiej UML;
 7. Wydanie decyzji lub zaświadczenia.

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UML zobowiązane są złożyć w terminie 16.08.2022 – 26.08.2022 dokumenty określone w § 7 warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UML na rok akademicki 2022/2023, w siedzibie:

 

 • dla dyscypliny nauki farmaceutyczne – Biuro Szkoły Doktorskiej – osoby do kontaktu Pani Agata Urbaś lub Pani Aniela Wesołowska, ul. Chodźki 7, pok. nr 307, piętro III, tel.: 81 448-77-00
 • dla dyscypliny nauki medyczne:- Biuro Szkoły Doktorskiej – osoby do kontaktu Pani Karolina Sienkiewicz lub Pani Agnieszka Sieradzka, ul. Chodźki 7, pok. nr 308, piętro III, tel.: 81 448-77-04
 • dla dyscypliny nauki o zdrowiu – Biuro Szkoły Doktorskiej – osoby do kontaktu Pani Agata Urbaś lub Pani Aniela Wesołowska, ul. Chodźki 7, pok. 307, tel.: 81 448-77-00.

Dodatkowa osoba do kontaktu: Biuro Szkoły Doktorskiej – Pani Jowita Kałkus, ul. Chodźki 7, pok. 309, tel.: 81 448-77-02.

 

Dokumentację należy składać w białych podpisanych teczkach.

 

Kandydat załącza potwierdzony własnym podpisem wykaz złożonych dokumentów.

 

Dokumenty sporządzone w innym języku niż polski lub angielski muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UML, wraz z dokumentami określonymi w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 (warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na rok akademicki 2022/2023), złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania, bez względu na przyczyny niedotrzymania terminu złożenia podania/dokumentów. Za termin złożenia podania/dokumentów uznaje się dzień, w którym dokumenty wpłynęły do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

23 września 2022 roku na stronie internetowej Uczelni zostanie umieszczona lista rankingowa osób, które w toku postępowania konkursowego uzyskają najwyższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia na studia zgodnie z limitem miejsc.

 

Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie przez kandydata, umieszczonego na liście rankingowej aktualnych wyników badań i szczepień ochronnych, tzn.:

 1. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – sporządzone na podstawie skierowania na badania dostępnego w Biurze Szkoły Doktorskiej,
 2. książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 3. szczepienia ochronne przeciw WZW typu B.

 

 

Wykaz proponowanych jednostek UML_rekrutacja 2022/2023

Harmonogram rekrutacji głównej

Rekrutacja

 

do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

na rok akademicki 2022/2023

 

 

Harmonogram rekrutacji – terminy

 

 

 

Postępowanie konkursowe do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się od 16 sierpnia 2022 roku do 23 września 2022 roku i obejmuje następujące etapy:

 

 1. Składanie dokumentów aplikacyjnych do Szkoły Doktorskiej UML – od 16 sierpnia do 26 sierpnia 2022 roku.
 2. Ocena projektu badawczego – od 29 sierpnia do 9 września 2022 roku
 3. Egzamin kwalifikacyjny – od 15 września do 21 września 2022 roku
 4. Ogłoszenie listy rankingowej osób spełniających kryteria określone w warunkach i trybie rekrutacji – 23 września 2022 roku.

Komunikaty

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.


Kalendarium

Marzec 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31